دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک مکانیک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک مکانیک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک مکانیک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک مکانیک,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۱ مکانیک , دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ رشته مکانیک , گزارش کار آز فیزیک مکانیک , دانلود مجموعه گزارش کار های آزمایشگاه فیزیک ۲ – تکنو مکانیک ,آزمایشگاه فیزیک مکانیک کاردانی,آزمایش های فیزیک مکانیک,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۱ مکانیک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک مکانیک

آزمایش آتوود : در ابتدا باید ماشین آتوود را نسبت به محور قائم تراز کرد یعنی با استفاده از سه پیچی که در پایه قرار دارد.

ماشین را شاغول کرد. در مرحله بعد نخ را به قرقره ماشین آتوود متصل می کنیم

و به دو طرف نخ دو کف وزنه هم وزن و یکسان آویزان متصل می کنیم

اگر هر دو کف وزنه ها یکسان باشند دستگاه در حالت تعادل قرار می گیرد

و طول هر دو طرف قرقره یک اندازه خواهد بود.

در این مرحله باید یک وزنه نسبتا سبک (در حد ۲ تا ۴ گرم)

به یکی از کفه وزنه (همان کفه وزنه ای که طرف سن سور نوری قرار دارد) اضافه می کنیم

سپس کفه وزنه سنگین تر را با شل کردن نخ به بالای سن سور شروع کننده تایمر می بریم و در حالی که تایمر روی ۰۰۰ است

و نخی که در دست ماست دارای کمترین زاویه به عمود است نخ را رها می کنیم

و وزنه سنگین تر شروع به شتاب گرفتن به سمت پایین می کند و از جلوی سن سور اول …