دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد,بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان,بررسي نظريه تساوي زن و مرد در قصاص و ديات,دانلود تحقیق و مقاله حقوق و فقه,دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد,زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه,دلايل مساوات دیه زن و مرد,نقد و بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي,عدم برابری دیه بین زن و مرد

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

براساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است.

اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. اﺑﺘﺪا دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد دﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ . و. ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن دﯾﻪ زن و ﻣﺮد در. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻃﻼق ادﻟﻪ، رواﯾﺎت ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار داده ….. اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺿﺎﺑﻄﻪ. ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔ. ﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ. ﯾﮏ ﻣﻘﺘﻮل و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﯿﺘﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ آ. ﯾـﻪ. ۱۷۸٫ ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه ﮐـﻪ ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ. ،. « اﻻﻧﺜﯽ ﺑﺎﻻﻧﺜﯽ. » ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و …

دیه یا خون‌بها همان کیفر نقدی خسارتی است که بنا به تعاریف حقوقی، مجرم باید در ازای کشتن یا آسیب دیدن اعضای بدن، به شخص آسیب دیده یا خانواده او … تلاش‌های فعالان و موافقان برابری دیه زن و مرد تا حدودی به نتیجه رسید و در سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس هفتم، رای به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در شرکت‌های بیمه دادند

گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند . نوسنده کتاب … اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است .